ÕPETAJA PROFESSIONAALNE ARENG UUE ÕPIKÄSITUSE VALGUSES

  1. Praktiseerivate õpetajate erialateadmised
  2. Euroopa koolide head praktikad ja haridusstrateegiad
  3. Uue ja traditsioonilise õpikäsituse sünergia

Projekt pälvis üleeuroopalise tunnustuse innovatiivsete õpetamisviiside eest.

Projekti koduleht

Uue õpikäsituse nipiraamat

Erasmus+ õpirändeprojekt

Õpetaja professionaalse arengu toetamiseks ja kooli rahvusvahelise koostöö arengukava täitmiseks

Projektijuht: Triin Lingiene

Projekti peateemad: õpetaja valikud ja strateegiad nüüdisaegse õpikäsituse kontekstis, IKT kasutamine õppetöös, lõimitud ja kombineeritud aineõpe

Projekti alateemad: südikus, kinnistunud ja edenemismõtteviis, õppimisstrateegiad, juhtimisstrateegiad, tööõnn ja enesekehtestamine

12 õpirännet: kolm täiendkoolitust ja kolm hariduslikku õppekäiku

2017 – 2019

Partnerorganisatsioonid: English Matters, IFOM, LabMagister ja Bell Teacher Campus

Sihtriigid: Hispaania, Itaalia, Ungari, Suurbritannia, Iirimaa ja Island